Marknadsträffar

Med jämna mellanrum anordnar PTS informations- och marknadsdagar för postsektorn.

Branschmöte den 2 september 2015

Den 2 september 2015 samlade PTS olika aktörer på postmarknaden till ett branschmöte. Syftet med mötet var att skapa en tydligare bild av förhållandena på den svenska postmarknaden, i ljuset av den så kallade bpost-domen, och relationerna mellan marknadens olika aktörer. Vid mötet diskuterades bland annat olika begrepp och aktörsroller, som exempelvis förmedlare och avsändare och vilken betydelse s.k. konsolidering har för marknadens utveckling.

Under mötet konstaterades det bland annat av många deltagare att det är svårt att definiera både förmedlare och avsändare på ett entydigt och relevant sätt. Frågor som kom upp och diskuterades var vem som är avsändare vid returer och när en aktör ska anses ha tillfört tillräckligt mycket värde för att inte vara en förmedlare. Vikten av likabehandling och förutsebarhet när det gäller rabatter framfördes också liksom att denna typ av frågor kan vara viktigt att upp i den nu pågående postlagsutredningen.

Branschmöte om EU-dom angående moms på posttjänster den 29 maj 2015

Enligt en dom från EU-domstolen tidigare under 2015 ska vissa av PostNords posttjänster momsbefrias. Med anledning av domen bjöd PTS in till två branschmöten: ett möte för aktörer verksamma inom brevmarknaden, samt ett möte för aktörer verksamma inom paketmarknaden. Syftet med mötena var att branschens aktörer skulle få tillfälle att ge sin syn på domen och diskutera dess konsekvenser för dels den egna verksamheten, dels de olika marknaderna.


Tidigare arrangemang

Branschträff - Svensk Postmarknad 2015

PTS presenterar rapporten Svensk Postmarknad 2015 onsdag 15 april kl. 13:00-15:00.

Klicka här för att se PTS presentation

Se inbjudan

PTS postdag 2014

Onsdagen den 9 april anordnar PTS en postdag.

Klicka här för att läsa mer om postdagen.

 

Klicka här för att läsa om andra informations- och marknadsdagar som PTS tidigare har anordnat.