Betrodda tjänster (eIDAS)

Den 1 juli 2016 träder EU-förordningen om elektronisk identifiering och betrodda tjänster i kraft. Det betyder samtidigt att lagen (2000:832) om kvalificerade elektroniska signaturer upphävs. Här berättar vi vad regelförändringen innebär.

Förordningen är uppdelad i två delar. En del handlar om elektronisk identifiering och för den delen är ansvarig svensk myndighet E-legitimationsnämnden. Den andra delen, där PTS blir tillsynsmyndighet, handlar om betrodda tjänster.

Vem omfattas av reglerna?

De som omfattas av de nya reglerna är företag som tillhandahåller betrodda tjänster som elektroniska underskrifter och stämplar, validering och bevarande av elektroniska underskrifter och stämplar, tjänster för rekommenderad elektronisk leverans och utfärdande av certifikat för autentisering av webbplatser. En tillhandahållare av betrodda tjänster som vill tillhandahålla kvalificerade betrodda tjänster, ska anmäla detta till PTS.

Vad innebär reglerna?

Reglerna innebär att alla tillhandahållare av sådana tjänster ska vidta lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att hantera riskerna för säkerheten hos de betrodda tjänster som de tillhandahåller. Vidare finns en skyldighet för tillhandahållare att underrätta PTS, som är tillsynsmyndighet, om alla säkerhetsincidenter eller integritetsförluster som i betydande omfattning påverkar den betrodda tjänst som tillhandahålls, i vissa fall ska även förlitande parter och andra myndigheter underrättas.

För myndigheter, kommuner och landsting kan förordningen innebära en skyldighet att acceptera och hantera betrodda tjänster från andra medlemsländer i sina e-tjänster. Det kan även företag och andra göra men då är det inget krav enligt förordningen.


Forum för betrodda tjänster 18 maj 2017
PTS kommer att hålla ett möte där PTS och marknadens aktörer träffas för diskussioner om frågor som rör betrodda tjänster enligt eIDAS.


Informationsmöte om PTS arbete om betrodda tjänster (eIDAS)
Post- och telestyrelsen (PTS) höll den 19 maj 2016 kl. 09:30-12:00 ett informationsmöte om betrodda tjänster (eIDAS).

Minnesanteckningar

Presentation från mötet

Dagordning och mer information


Mer information

Europeiska kommisionens webbplats finns mer om "Trust Services and eID".