PTS INNOVATIONSTÄVLING

Temafördjupning

Här är en introduktion till några av de utmaningar som skulle kunna lösas med innovativa lösningar. Syftet är att inspirera och utmana innovatörer att hitta nya sätt att nå tävlingens mål; att bidra till att fler kan få jobb och en arbetsplats de trivs med och utvecklas på, oavsett funktionsförmåga.

Sverige har en situation där det finns många företag som inte hittar rätt kompetens samtidigt som det finns många som söker ett nytt arbete. Arbetsmarknaden står inför många utmaningar. Jobb som inte finns idag kommer att uppstå samtidigt som många av dagens jobb inte kommer att existera i framtiden. För att klara av den förändringen behöver arbetsgivare lägga större vikt vid de sökandes arbetsförmåga och målsättning än traditionella kriterier som utbildning och tidigare erfarenhet.

Många arbetsgivare känner osäkerhet kring vad det innebär att rekrytera personer med funktionsnedsättning. Funktionsnedsättningar upplevs som en svårbedömd faktor i rekryteringsärenden. Konsekvensen kan tyvärr bli att en funktionsnedsättning får alltför stor uppmärksamhet och överskuggar den mer relevanta frågan om vilken kompetens och förutsättningar att klara av arbetet som den sökande har.

För att hitta lösningar som stöttar både arbetssökande med funktionsnedsättning och arbetsgivare är det viktigt att utgå från båda sidors behov, sätta sig in i de utmaningar de möter och ta vara på möjligheter som ny teknik och digitala lösningar kan erbjuda.

 

Stötta arbetssökande att hitta sina styrkor och se vilka möjliga jobb som finns

Personer som gått länge utan anställning kan ha sökt många arbeten utan att lyckas. Då är det lätt att tappa motivation och självförtroende. Att i det läget identifiera vilka styrkor man har och värdera dem tillräckligt högt kan vara särskilt utmanande.

En annan utmaning är att förstå i vilka arbetsuppgifter och hos vilka arbetsgivare de egna styrkorna gör bäst nytta. Det kan även vara svårt att förstå vilka förmågor som krävs för att utföra ett visst utannonserat arbete. Och omvänt, att identifiera vilka jobb som bäst passar de egna förmågorna.

I den här innovationstävlingen söker vi till exempel lösningar som stöttar arbetssökande med funktionsnedsättning att kartlägga och värdera sin kompetens och sina förmågor.

 

Underlätta matchningen

De sätt som arbetsgivare idag presenterar sina önskemål och krav i en arbetsbeskrivning överensstämmer inte nödvändigtvis med det sätt som en person med funktionsnedsättning skulle beskriva sina styrkor. Det finns därför en uppenbar risk att ingendera parten ser kopplingen mellan de förmågor som efterfrågas och de som erbjuds.

Av den anledningen är det viktigt att hjälpa båda parter hitta fram till varandra på ett sätt som maximerar förutsättningarna för att gemensamma möjligheter ska kunna upptäckas och tas tillvara.

Vi ser därför ett behov av lösningar som förbättrar matchningen mellan arbetssökande med funktionsnedsättning och de jobb som arbetsgivare behöver rekrytera till.

 

Hjälpa arbetsgivare att se kompetens istället för hinder

Vi söker lösningar som hjälper arbetsgivare att förstå den kompetens som arbetssökande har, även de särskilda förmågor som personer med funktionsnedsättning kan ha tack vare just sin nedsättning.

Inom vissa yrken har arbetsgivare konstaterat att personer med funktionsnedsättning klarar sitt jobb bättre än andra, t.ex. på grund av att de har en större förmåga att komma ihåg information eller tänka på detaljnivå, briljera i matematik eller kodning. Microsoft har bland annat sagt att de behöver anställa personer med autism för att kunna vara bäst.

Lösningarna vi söker kan också handla om kunskapförmedling om vad som behövs för att göra anpassningar av en arbetsplats och hur detta kan åstadkommas. Sådan kunskap skulle exempelvis kunna vara:

  • Introduktion och utbildning
  • Arbetsmiljö, arbetsledning, arbetstider, kollegor
  • Tips på hur man styr och stöttar anställda med särskilda behov

Det finns ett behov hos arbetsgivare att minska den upplevda osäkerheten vid anställning av personer utifrån andra premisser än de är vana vid.

 

Arbetsplatser som är tillgängliga för alla

Arbetsförmedlingen satsar betydande resurser på att skapa bra förutsättningar för att personer med funktionsnedsättning ska kunna arbeta i den arbetsmiljö som arbetsgivare erbjuder. Alla behov är dock individuella och därför är anpassningarna ofta kombinationer av hjälpmedel, verktyg och andra insatser.
Vi söker lösningar som på ett effektivt sätt kan identifiera behov och göra arbetsplatsen tillgänglig.

Dagens teknik och digitala lösningar innebär ökade förutsättningar för personer med funktionsnedsättning att arbeta i olika arbetsmiljöer. Några exempel är:

  • Digitala kommunikationssystem kan hjälpa personer med nedsatt hörsel att exempelvis få bort bakgrundsljud. Comfort Audio är ett företag som har lösningar för att människor med nedsatt förmåga att få bättre arbetsmiljö.
  • För personer som har svagt handgrepp finns det en robothandske som gör att de kan klara av ett arbete som kräver att man kan greppa, hålla och flytta saker. Det kan vara personer med nerv- och muskelsjukdomar, personer som haft en stroke och vissa grupper av reumatiker. Bioservo Technologies är ett företag som tillverkar robothandskar.
  • För personer som behöver hjälp med rättstavning eller andra typer av språkstöd finns det många olika program, till exempel Oribio

Vi efterfrågar lösningar som gör att arbetsgivare på ett effektivt och enkelt sätt kan identifiera och skapa de förutsättningar som behövs för att en person med funktionsnedsättning ska kunna lyckas på ett nytt arbete.

 

Erbjuda rätt stöd även efter introduktionen

Att alla behöver en bra introduktion till sitt nya arbete är självklart. Personer med funktionsnedsättning kan dock även behöva ett långsiktigt stöd som arbetsgivare ibland inte upplever sig rustade att ge. Personer med kognitiva nedsättningar kan exempelvis behöva kontinuerligt stöd i form av tydlig struktur för arbetet, arbetsledning, påminnelser och återkoppling.

Lösningar behövs som erbjuder nya effektiva sätt att erbjuda långsiktigt stöd till arbetstagare som behöver fortsatt stöd efter den inledande introduktionen.